Regulamin konkursu z Hagi

Regulamin konkursu na Instagram Gutral Gada i Hagi – Wakacyjny dobrostan

 • 1 Postanowienia ogólne 

1.Organizatorem konkursu (dalej „Konkurs”) jest Kind Mind Joanna Gutral-Sutherland z siedzibą w Warszawie, przy ul. Czerwonego Krzyża 6/10, NIP: 8393031874, zwana dalej „Organizator”. 

2.Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie realizowanym za pośrednictwem kanałów w mediach społecznościowych (dalej „Regulamin”). 3.Konkurs trwa od 23.07.2023. tj. od momentu opublikowania pierwszego z czterech podcastów konkursowych do 30.09.2023 do godziny 23:59 (dalej: „Czas Trwania Konkursu”). 

 1. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Instagram. 
 2. Instagram jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc.
 3. Konkurs jest prowadzony na stronie www.instagram.com, na profilu „joanna_gutral”. §2 Warunki wzięcia udziału w Konkursie 

1.W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które mają ukończone 18 lat. Uczestnikiem Konkursu może zostać wyłącznie osoba, która posiada profil na Instagramie zgodny z regulaminem portalu Instagram (dalej: „Uczestnik”). 

2.W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich. 

3.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz osoby fizyczne współpracujące z Organizatorem przy organizacji konkursu, a także członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia. 

4.Uczestnicy zgadzają się, w przypadku wygrania nagrody, na opublikowanie imienia i nazwiska lub nicka używanego na Instagramie na liście zwycięzców Konkursu na profilu Organizatora w serwisie Instagram. 

 • 3 Zasady i przebieg Konkursu 
 1. Zadaniem konkursowym jest opublikowanie zdjęcia na swoim profilu Instagramowym przedstawiającym okoliczności słuchania odcinka w sposób kreatywny wraz z oznaczeniem profilu @joannagutral. Zdjęcie stanowi odpowiedź na zadanie konkursowe, jest opublikowane w formie stories. 
 2. Zadania konkursowe należy publikować na swoich profilach Instagramowych w terminie trwania konkursu. 
 3. Komentarze zamieszczone po upływie terminu określonego w pkt. 2 powyżej, nie biorą udziału w Konkursie. 
 4. Przesłanie przez Uczestnika Pracy Konkursowej przedstawiającej wizerunek osoby lub inny element umożliwiający jednoznaczną identyfikację danej osoby jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że Uczestnik posiada wszelkie zgody na rozpowszechnianie wizerunku umieszczonego w Pracy Konkursowej dla celów Konkursu, zgodnie z zapisami Regulaminu. Prace Konkursowe naruszające postanowienia niniejszego ust. 4 zostaną wykluczone z Konkursu. 

5.Prace konkursowe będą oceniane przez 2 osobową Komisję Konkursową (dalej „Komisja”),w skład której wchodzą przedstawiciele Organizatora. 

 1. Komisja nagrodzi pięć osób (dalej: „Zwycięzcy”), na podstawie oceny Prac konkursowych z uwzględnieniem takich kryteriów jak: zgodność Prac Konkursowych z tematyką, oryginalność, kreatywność i pomysłowość. Dokonując wyboru Zwycięzców Komisja decyduje jednocześnie o przyznaniu danemu Zwycięzcy danej Nagrody (miejsca) w Konkursie, kierując się kryteriami wskazanymi w zdaniu poprzedzającym. 
 2. Lista Zwycięzców zostanie opublikowana na stories (@joanna_gutral) – 5 zwycięzców wyłonionych do 7 dni roboczych po emisji każdego odcinka.
 3. Zwycięzcy zobowiązani są wysłać w ciągu 3 (pięciu) dni roboczych od otrzymania wiadomości prywatnej na Instagramie dane niezbędne do przekazania im nagrody (imię i nazwisko oraz adres na który ma zostać wysłana nagroda oraz kontaktowy adres email i numer telefonu). 

9.W przypadku niedopełnienia obowiązków informacyjnych zawartych w pkt. 7, w określonym powyżej terminie, Zwycięzca traci prawo do nagrody. 

10.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody Zwycięzcy z przyczyn od Organizatora niezależnych, a zwłaszcza podania błędnych danych przez poszczególnych Zwycięzców lub zdarzeń siły wyższej. 

11.W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z nagrody lub utraty przez Zwycięzcę prawa do Nagrody z jakiejkolwiek przyczyny, Organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagrody kolejnemu Uczestnikowi wyłonionemu przez Komisję Konkursową, o której mowa w pkt. 5 powyżej, według kryteriów określonych w pkt. 6 powyżej. W takim przypadku Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej w prywatnej wiadomości wysłanej w ramach serwisu Instagram lub zostanie poproszony o kontakt w komentarzu pod postem konkursowym. 1

2.Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim. 

13.Nie jest możliwe wypłacenie równowartości nagrody w pieniądzu. Nie jest możliwa rezygnacja z części nagrody. Rezygnacja z części nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości nagrody. 

 

 • 4 Nadzór nad przebiegiem Konkursu 

1.Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem Konkursu oraz Regulaminem serwisu Instagram, w szczególności Uczestników, którzy: -nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie; -podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami serwisu Instagram; -tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram; -którzy nadeślą odpowiedź zawierające treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, naruszające prawa osób trzecich, jak również przedstawiające lub opisujące sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt; -których odpowiedź będzie edytowana. 

2.Każdy przypadek wykrycia nieuczciwego udziału w Konkursie przez Uczestnika skutkować będzie wykluczeniem takiego Uczestnika z udziału w Konkursie. 

3.Organizator może ustosunkowywać się do treści (postów) zamieszczanych przez Uczestników na ich profilach. 

4.Organizator może usuwać treści (posty) zamieszczane przez Uczestników na profilu arenagardenkrakow w przypadku, gdy posty te zawierają treści niezgodne z prawem, dobrymi obyczajami, są wulgarne, naruszające prawa lub dobra osobiste osób trzecich. 

 

 • 5 Nagrody 
 1. W Konkursie przewidziano 5 (pięć) Nagród przyznawanych po emisji każdego z czterech konkursowych odcinków – zestawów kosmetyków od firmy Hagi.
 2. Za wysyłkę nagród odpowiada sponsor nagrody – firma Hagi 

 

 • 6 Przetwarzanie danych osobowych 
 1. Każdy uczestnik Konkursu zgłaszający pracę konkursową przyjmuje do wiadomości, iż w związku z realizacją Konkursu następuje przetwarzanie jego danych osobowych, stanowiąc prawnie uzasadniony interes Organizatora. Podanie tych danych przez uczestników jest dobrowolne, acz niezbędne do realizacji Konkursu. Niepodanie tych danych skutkować będzie nieuwzględnieniem pracy konkursowej. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, prawo ich sprostowania, oraz żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

 

 • 7 Postanowienia końcowe 

1.Regulamin dostępny jest stronie internetowej organizatora www.joannagutral.pl 2.Każdy z Uczestników przez przystąpienie do Konkursu akceptuje warunki Regulaminu. 3.W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 4. Nagrody, o których mowa w §5 wolne są od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust.1 pkt. 68a ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 2126)

Brak komentarzy

Napisz komentarz